LEGAL

Algemene voorwaarden
Bridgegap B.V.

Bridgegap B.V.
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam

 
1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Overeenkomst:
iedere overeenkomst van opdracht die tussen de Opdrachtgever en Bridgegap tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Bridgegap:​ 
Bridgegap B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75536919.

Opdrachtgever:  
iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Bridgegap dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

Honorarium 
het honorarium waar Bridgegap in verband met de Overeenkomst toe gerechtigd is.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, opdrachten offertes, aanbiedingen, rechtsverhoudingen alsmede op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen die worden aangegaan met, uitgebracht door, of verstrekt aan Bridgegap of één van haar medewerkers die daartoe bevoegd is en die werkzaamheden verricht namens Bridgegap. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Bridgegap en Opdrachtgever.

2.2​ Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle nieuwe en/of nadere overeenkomsten tussen Bridgegap en Opdrachtgever alsmede op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen, ook indien deze Algemene Voorwaarden niet opnieuw aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

2.3​ Eventuele algemene voorwaarden, specifieke (inkoop)voorwaarden en bedingen van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Bridgegap uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig, indien zij door Bridgegap schriftelijk zijn bevestigd. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijft hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn te verkrijgen via de website van Bridgegap en zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. Ingeval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.    

 

3.​ Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bridgegap de inhoud van de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd aan de Opdrachtgever of door Bridgegap uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.

3.2  Wijzigingen in de Overeenkomst komen alleen tot stand door schriftelijke bevestiging van Bridgegap.

3.3 Alle onder de Overeenkomst verstrekte opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bridgegap, ook indien de Overeenkomst is aangegaan (c.q. de opdracht is verleend) met het oog op een bepaalde persoon.

 

4.  Informatie en geheimhouding

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle informatie en bescheiden, die Bridgegap overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bridgegap ter beschikking gestelde informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Bridgegap onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

4.4 Opdrachtgever vrijwaart Bridgegap voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Bridgegap onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Bridgegap.

4.5 Bridgegap is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit geldt niet voor de informatie die benodigd is om een overeenkomst tot stand te brengen, alsmede voor die informatie waarvan Opdrachtgever heeft aangegeven dat deze aan derden kan worden verstrekt.

 

5.​ Duur en beëindiging van de Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Ieder der partijen kan een Overeenkomst door opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan dan wel door volbrenging van de onder de Overeenkomst verstrekte opdracht.

5.4 Bridgegap is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, indien continuatie van haar werkzaamheden in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Of hiervan sprake is, is uitsluitend ter beoordeling van Bridgegap. In geval Bridgegap de Overeenkomst op grond van dit artikel opzegt of ontbindt, wordt al hetgeen zij uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft direct opeisbaar.

5.5​ Bridgegap behoudt bij opzegging (als bedoeld in art. 5.2) en (tussentijdse) beëindiging (art. 5.4) in alle gevallen aanspraak op betaling van het Honorarium en vergoeding van de (on)kosten in verband met de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover Bridgegap na beëindiging van de Overeenkomst nog werkzaamheden dient te verrichten en/of dient mee te werken aan de overdracht van werkzaamheden aan derden, worden deze extra werkzaamheden en/of hiermee verband houdende kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.6De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten.

5.7​ Bij het einde van de Overeenkomst dient iedere partij de haar in bezit zijnde documenten, eigendommen e.d. van de andere partij onverwijld aan die andere partij terug te geven, waarbij het Bridgegap toegestaan is om kopieën te behouden ten behoeve van deadministratie van Bridgegap.

 

6.​ Overmacht

6.1​ Indien een partij door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens een andere partij bij de Overeenkomst kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

6.2​ Duurt de overmachtstoestand drie maanden, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.

6.3​ Ingeval van overmacht aan de zijde van Bridgegap heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ook niet als Bridgegap als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

6.4​ Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van een partij onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden voor Bridgegap ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij Bridgegap of zijn toeleveranciers c.q. door hem ingeschakelde derden, ziekte en/of krapte op de arbeidsmarkt, maatregelen van enige overheidsinstantie en/of verhoging van belastingen.

6.5​ Een partij zal de andere partij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

7.​ Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 Bridgegap voert haar werkzaamheden onder de Overeenkomst uit naar beste inzicht, kunnen en vermogen. Bridgegap zal zich inspannen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, maar kan er niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt.

7.2 De werkzaamheden van Bridgegap betreffen uitsluitend commerciële diensten. In geen enkel geval mogen de door Bridgegap verleende diensten worden beschouwd als juridisch, fiscaal, financieel of technisch advies.

7.3 Bridgegap kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van de diensten van andere (rechts)personen, zoals hulppersonen. Bij het inschakelen van derden zal Bridgegap de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de rechtsverhouding met Opdrachtgever van overeenkomstige toepassing op de in opdracht van Bridgegap uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening door deze andere (rechts)personen.

7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Opdrachtgever gedurende de duur van de Overeenkomst niet toegestaan om ten aanzien van het onderwerp van de Overeenkomst, overeenkomsten van gelijke strekking aan derden te geven (of daarover te onderhandelen).Opdrachtgever verricht de werkzaamheden met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst op basis van exclusiviteit.

7.5​ Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is Bridgegap niet gemachtigd om namens Opdrachtgever overeenkomsten met derden aan te gaan of onderhandelingen c.q. besprekingen te voeren.

 

8. Honorarium en kosten

8.1 Bridgegap zal Opdrachtgever de in verband met de Overeenkomst overeengekomenHonorarium en de eventueel bijkomende (on)kosten in rekening brengen. Het Honorarium en de bijkomende (on)kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief belastingen.

8.2​ Opdrachtgever is het Honorarium voor de door Bridgegap verleende diensten verschuldigd zodra de diensten zijn verleend, dan wel op een eerder of later moment zoals is bepaald in de Overeenkomst.

8.3 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de Overeenkomst en Bridgegap van oordeel is dat de werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook indien tussen partijen eerder een vast Honorarium isovereengekomen. Indien Bridgegap meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor het Honorarium en de werkzaamheden (zoals de oplevertermijn).. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden gevolgen voor het Honorarium en overige consequenties, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door Bridgegap daar schriftelijk bezwaar tegen maakt.

8.4​ Indien de werkzaamheden bestaan uit de bemiddeling bij het totstandkomen van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld betreffende de aan- c.q. verkoop van een onroerende zaak/een object c.q. betreffende de huur of verhuur van een onroerende zaak/een object) gelden de werkzaamheden als afgerond op het moment dat Opdrachtgever meewerkt aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak/het object van eigenaar of gebruiker wisselt, ter beschikking wordt gesteld of toebedeeld wordt aan Opdrachtgever of een voor Opdrachtgever relevante derde.

8.5 Bridgegap heeft onverminderd recht op het overeengekomen Honorarium indien de in artikel 8.4 bedoelde overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde tot stand komt na beëindiging van de Overeenkomst, maar de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijkhet gevolg is van door Bridgegap op grond van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden. De betreffende overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde wordt in ieder geval geacht het gevolg te zijn van door Bridgegap verrichte werkzaamheden, indien deze binnen 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst tot stand komt.

8.6​ De Opdrachtgever is aan Bridgegap verschuldigd alle in redelijkheid te maken (on)kosten die Bridgegap ten behoeve van Opdrachtgever bij de uitvoering van of in verband met de Overeenkomst maakt.

 

9.​ Betalingen

9.1 Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, zonder korting of inhouding. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige op haar rustende betalingsverplichting te verrekenen.

9.2 Bij gebreke van tijdige betaling binnen de gestelde betalingstermijn komt Opdrachtgeverautomatisch in verzuim te verkeren, zonder dat een voorafgaande nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

9.3 In geval van verzuim van Opdrachtgever is Opdrachtgever een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Bridgegap te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten belope van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimumbedrag van EUR 500,00.

9.4 Betalingen door Opdrachtgever strekken in eerste instantie in mindering op de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de openstaande declaraties.

 

10.​ Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van de) werkzaamheden verricht door Bridgegap.

10.2​ Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de resultaten van de werkzaamheden van Bridgegap, waaronder mede begrepen programma’s, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, (model)contracten, cash flow modellen, plannen van aanpak en andere geestesproducten van Bridgegap, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij (i) deze hiervoor zijn bedoeld en (ii) dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Bridgegap. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing.

 

11Klachten

11.1De door Bridgegap uit hoofde van de Overeenkomst geleverde diensten, dienen bij levering door Opdrachtgever te worden geïnspecteerd. Indien bij die eerste inspectie blijkt van gebreken in de uitvoering van de werkzaamheden, dienen deze binnen 21 dagen schriftelijk aan Bridgegap te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen die termijn ontdekt kunnen worden dienen uiterlijk binnen 21 dagen na ontdekking schriftelijk aan Bridgegap te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen.

11.2. Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever geen aanspraken ter zake. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

11.3. Indien Opdrachtgever tijdig en terecht klaagt over gebreken in de geleverde diensten en voorts niet jegens Bridgegap in verzuim verkeert, heeft Bridgegap de keus de niet deugdelijk gebleken diensten alsnog deugdelijk te (laten) uitvoeren, (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren dan wel Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het overeengekomen Honorarium te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Bridgegap ter zake van zijn verplichtingen volledig gekweten en heeft Opdrachtgever geen recht op verdere (schade)vergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

 

1Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Bridgegap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder (in ieder geval, maar niet uitsluitend) wordt begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, economische verlies en schade door schending van rechten van derden.

12.2Bridgegap is in geval van niet-deugdelijk gebleken diensten tot geen verdere (vergoedings-)verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst door Bridgegap, is uitgesloten.

12.3Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat Bridgegap voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering door Bridgegap van de Overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van Bridgegap in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Bridgegap uitkeert.

12.4Indien – om welke reden ook – geen sprake is van uitkering door de verzekeraar, is de vergoedingsplicht van Bridgegap beperkt tot het bedrag van het Honorarium welke door Bridgegap voor de uitvoering van de desbetreffende Opdracht in rekening is gebracht of gebracht zou kunnen worden.

12.5Indien Bridgegap derden betrokken heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst, is Bridgegap voor eventuele fouten/gedragingen van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover Opdrachtgever bewijst dat Bridgegap in redelijkheid niet tot een keuze voor die derde had kunnen komen.

12.5Bridgegap komt op de onderhavige aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep toe ter zake van schade die door eigen opzet of roekeloosheid van de Bridgegap of tot zijn directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten is veroorzaakt.

12.6​ De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking strekt mede ten behoeve van de eventueel door Bridgegap ten behoeve van de Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen, en betreft derhalve een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW welke niet door Opdrachtgever kan worden herroepen.

12.7 Opdrachtgever zal Bridgegap en/of door Bridgegap ingeschakelde (rechts-) personen vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomst.

 

13Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bridgegap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Bridgegap die voortvloeien uit, of verband houden met de tussen hen gesloten overeenkomsten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

September 2019 | versie 1.0.

 

Bridgegap B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website. Bridgegap B.V. kan de informatie op deze website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Download algemene voorwaarden Contact